សម្មភាពថតវីដេអ

សម្មភាពថតវីដេអ

Film Maker

Film Maker

Just want to share this useful source.

Tivea Sam Ang Kar

Tivea Sam Ang Kar

This is the outdoor photo shoot for my wedding planner, Tivea Sam Ang Kar.

Behind The Scenes

Behind The Scenes

Here are some of taken photos of the activities while we were shooting the video of the 20th Wedding Anniversary.

20th Wedding Anniversary

This is one of my achievement with my company O l Orange.
Concept
Story; and
Direct

កត្តិក

កត្តិកដើមដៃ មើលឃើញពីថ្ងៃ អាល័យដល់យប់ 

ក្រមុំរួមភូមិ ទើបចេញពីម្លប់ ពិដោរឈ្ងុយឈ្ងប់ អប់ផ្កាម្លិះលា។  

 

កត្តិកដើមដៃ ថ្ងៃបាក់រសៀល ត្រឡប់ពីឃ្វាលច្រៀងបទសកវាទ៍ ស្រស់ស្រីស្រងាំ 

ចាំទេសន្យា ថ្ងៃលិចកាលណាយើងដាល់អំបុក។ 

វិលមកជាថ្មី

រវល់ពេក បោះបង់ចង្រ្កានចោលមួយរយៈ មកវិញទទេស្អាត។

តុលាការអន្តរជាតិក្រុងឡាអេនៅថ្ងៃ១៨កក្កដាឆ្នាំ២០១១នេះ បានសម្រេចវិធានការបន្ទាន់បណ្ដោះ
អាសន្ន ដោយបញ្ជាឲ្យភាគីជម្លោះទាំងពីរ គឺកម្ពុជានិងថៃដកទ័ពចេញពីតំបន់ជម្លោះឲ្យបានឆាប់
តាមតែអាចធ្វើទៅបាន។ ការសម្រេចចិត្តបែបនេះ នឹងមិនផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់កម្ពុជាឡើយ ហើយ​
ព្រោះកម្ពុជាជាម្ចាស់ប្រាសាទ និង ជាម្ចាស់ទឹកដី កម្ពុជាមិនគួរត្រូវបានបញ្ជាឲ្យធ្វើឲ្យស្មើគ្នា នឹង
ភាគីថៃដែលជាអ្នកឈ្លានពាននោះទេ។
ជាការពិតណាស់ថា តំបន់នោះមិនសក្កិសមនឹងដាក់កងទ័ពឡើយ ប៉ុន្តែកម្ពុជាគួរតែត្រូវបានផ្ដល់
ក្នុងការសម្រេច លើការដកឬមិនដក ព្រោះវាជាសម្បត្តិរបស់កម្ពុជា មិនមែនជាសម្បត្តិថៃឡើយ។

កម្ពុជាដកទ័ពចេញ ទុកស្មើបរាជ័យ

តុលាការអន្តរជាតិក្រុងឡាអេនៅថ្ងៃ១៨កក្កដាឆ្នាំ២០១១នេះ បានសម្រេចវិធានការបន្ទាន់បណ្ដោះ
អាសន្ន ដោយបញ្ជាឲ្យភាគីជម្លោះទាំងពីរ គឺកម្ពុជានិងថៃដកទ័ពចេញពីតំបន់ជម្លោះឲ្យបានឆាប់
តាមតែអាចធ្វើទៅបាន។ ការសម្រេចចិត្តបែបនេះ នឹងមិនផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់កម្ពុជាឡើយ ហើយ​
ព្រោះកម្ពុជាជាម្ចាស់ប្រាសាទ និង ជាម្ចាស់ទឹកដី កម្ពុជាមិនគួរត្រូវបានបញ្ជាឲ្យធ្វើឲ្យស្មើគ្នា នឹង
ភាគីថៃដែលជាអ្នកឈ្លានពាននោះទេ។
ជាការពិតណាស់ថា តំបន់នោះមិនសក្កិសមនឹងដាក់កងទ័ពឡើយ ប៉ុន្តែកម្ពុជាគួរតែត្រូវបានផ្ដល់
ក្នុងការសម្រេច លើការដកឬមិនដក ព្រោះវាជាសម្បត្តិរបស់កម្ពុជា មិនមែនជាសម្បត្តិថៃឡើយ។

Dark night

When they were so despaired, they pick pocketed. One time, he got caught and punished by people; Srey Oun tried to help him with only a small stick. Because she was so young and innocent, they let us free. But at another time, Srey Oun got caught; they hit her on her knuckles until she pees on her skirt. Even though they are poor, not enough food to eat, no comfortable place to stay, they still sometime have good time and laugh together. Remember all those memories, his tears keep shedding. From now on, he gets nobody to laugh with. He wonders when he is going to see her again. He asks himself how he can he lives if something happens to her.
At around noon, Borey is exhausted, but he finds himself near by a market not far from the river, Phsar Chas. He walks tiredly to the food to go section. The aroma of the barbecue chicken, pork, the grill cat fishes and mud fishes make his mouth watering. Waiting for an opportunity while the vender turns away,
Borey snatches a grill cat fish and runs. Not fast enough because of lacking energy, he fills a hand grabbed his hair from behind.

« Older entries

%d bloggers like this: